Sary Shagan, Kazakhstan
Rubble, Sary Shagan, Kazakhstan
Grafiti, Baikonur, Kazakhstan
Grafiti, Baikonur, Kazakhstan
Gagarin district, Moscow
Gagarin launch pad, Baikonur
Field Work
Karaganda Region, Kazakhstan
Gagarin Launch Pad, Baikonur
Former state farm (sovkhoz)
Stepnogorsk city sign
Uranium tailings pond
Dormitory mural work, Baikonur
Priozersk city sign
Yuri Gagarin Monument, Karaganda